گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: کنون ای خردمند روشن‌روان

بخش ۲: ازان دشت چنگش برانگیخت اسپ

بخش ۳: بخیمه درآمد بکردار باد

بخش ۴: همی رفت پیران پر از درد و بیم

بخش ۵: وزان جایگه شد بدان انجمن

بخش ۶: بغرید شنگل ز پیش سپاه

بخش ۷: یکی خویش کاموس بد ساوه نام

بخش ۸: گهار گهانی بدان جایگاه

بخش ۹: نگه کرد خاقان ازان پشت پیل

بخش ۱۰: بینداخت آن تابداده کمند

بخش ۱۱: دبیر جهاندیده را پیش خواند

بخش ۱۲: بایوان شد و نامه پاسخ نوشت

بخش ۱۳: پس آگاهی آمد بافراسیاب

بخش ۱۴: وزان جایگه لشکر اندر کشید

بخش ۱۵: چو بنمود خورشید تابان درفش

بخش ۱۶: سپهبد چنان کرد کو راه دید

بخش ۱۷: شتر یافت چندان و چندان گله