گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۰۱

 

رحمت صفت خدای باقیستو آن را که خدای برگزیند
گر جرم و خطای ما نباشدپس عفو تو بر کجا نشیند؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۶۷ - و قال ایضاً

 

اسبی دارم که هرگز ایزد
قانع ترازو نیافریند
تا روز ز عشق جو همه شب
از خرمن ماه خوشه چیند
با حشر فکند دیدن جو
دانه که درین جهان نبیند
گفتند که جو نماند وزین غم
میخواست که تعزیت گزیند
پوشید پلاس و پاره یی کاه
میخواهد تا درو نشیند


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل