گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

زان پیش کاجل فرا رسد تنگ

و ایام عنان ستاند از چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

از حوصلهٔ زمانهٔ تنگ

بر فرق فلک زده شباهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

زین هفت‌پرندِ پرنیان‌رنگ

گر پای برون نهی خوری سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

دهلیز فسانه چون بود تنگ

گردد سخن از شد آمدن لنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۶ - خطاب زمین بوس

 

ور سکه تو زنند بر سنگ

کس در نزند به سیم و زر چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

در می به امید آن زنم چنگ

تا باز گشاید این دلِ تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

در پردهٔ این ترانه تنگ

خارج بود ار ندانی آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

قرابهٔ نام و شیشهٔ ننگ

افتاد و شکست بر سر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

چون لنگر بیت خویشتن لنگ

معنی‌ش فراخ و قافیت تنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

کاینک به فلان خرابی تنگ

می‌پیچد همچو مار بر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

دیدش به رفاق گوشه‌ای تنگ

افتاده و سر نهاده بر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

او دوک دو سرفکنده از چنگ

برداشته تیر یکسر آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

بر رود رباب و نالهٔ چنگ

یک رنگ نوای آن دو آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

نیلوفر از آفتاب گلرنگ

بر آب سپر فکند بی جنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

 

گر باشد چون شراره در سنگ

از آهنش آورم فرا چنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

شمشیر کشی، کشیم در جنگ

قاروره زنی زنیم بر سنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

صلح آمد دور باش در چنگ

تا از دو گروه دور شد جنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

آن آینهٔ خیال در چنگ

چون آینه بود‌، لیک در زنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

 

صیاد بر‌آن گوزن گلرنگ

آورده چو شیر شرزه آهنگ

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

وان سیم تن از کمال فرهنگ

آن شیشه نگاهداشت از سنگ

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode