گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

بردار مرا که اوفتادم

وز مرکب جهل خود پیادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

در جستن گوهر ایستادم

کان کندم و کیمیا گشادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

 

مادر که سپندیار دادم

با درع سپندیار زادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

ساقی به صبوح بامدادم

می ده که نخورده نوش بادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

کز تو به نظاره دل نهادم

گر زین گذرم حرامزادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

 

زین عالم رخت بر نهادم

در عالم دیگر اوفتادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

 

بدرود که بار بر نهادم

در قبض قیامت اوفتادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

 

فریاد برآید از نهادم

کاید ز نصیحت تو یادم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی

 

تا هست ز هستی تو یادم

آسوده و تن درست و شادم

نظامی گنجوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۷۷

 

امروز نیم ملول شادم

غم را همه طاق برنهادم

بر سبلت هر کجا ملولی است

گر میر من است و اوستادم

امروز میان به عیش بستم

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۳۶

 

تا دل به غم رخت نهادم

از دیده دو جوی خون گشادم

نامم چو کنند مرغ زیرک

در دام غمت از آن فتادم

ما را که بسوخت آتش عشق

[...]

جهان ملک خاتون
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۱ - آغاز

 

و امروز که رو به ره نهادم

وز دل گره گنه گشادم

جامی
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - جواب نوشتن مجنون نامه لیلی را

 

هر چند که من نه از تو شادم

یک بار نداده ای مرادم

جامی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - مثنوی در مرگ حیرتی شاعر

 

من دیده ز خواب چون گشادم

در فکر حساب این فتادم

محتشم کاشانی
 

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۱۹ - صفت صحّاف

 

سر بر خط حکم او نهادم

روزی که به قیدِ او فتادم

وحیدالزمان قزوینی
 
 
۱
۲