گنجور

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۰ - در صفت شراب خوردن سلطان محمدبن محمود غزنوی

 

خسرو می خواست هم از بامداد

خلق بمی خوردن اوگشت شاد

خرمی و شادی از می بود

خرمی و شادی را داد داد

ماه درخشنده قدح پیش برد

[...]

فرخی سیستانی
 

منوچهری » دیوان اشعار » مسمطات » شمارهٔ ۲ - در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد

 

آمده نوروز هم از بامداد

آمدنش فرخ و فرخنده باد

باز جهان خرم و خوب ایستاد

مرد زمستان و بهاران بزاد

منوچهری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۷۸ - وصف پائیز و مدح سیف الدوله محمود

 

باد خزان روی به بستان نهاد

کرد جهان باز دگرگون نهاد

شاخ خمیده چو کمان برکشید

سر ما از کنج کمین برگشاد

از چمن دهر بشد ناامید

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۴ - در رثای زکی الدین بلخی

 

روح مجرد شد خواجه زکی

گام چو در کوی طریقت نهاد

خواست که مطلق شود از بند غیر

دست به انصاف و سخا بر گشاد

دادهٔ هر هفت فلک بذل کرد

[...]

سنایی
 

حمیدالدین بلخی » مقامات حمیدی » المقامة الثانیة و العشرون - فی المعزم

 

در طلب از پای نباید نشست

بی‌سبب از دست نباید فتاد

جان و دل و دیده و تن هر چهار

در گرو عشق بباید نهاد

خواهی کاین بند گشاده شود

[...]

حمیدالدین بلخی
 

خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳۶ - قصیده

 

تا دل من دل به قناعت نهاد

ملک جهان را به جهان بازداد

دفتر آز از بر من برگرفت

مصحف عزلت عوض آن نهاد

خسرو خرسندی من در ربود

[...]

خاقانی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱ - آغاز سخن

 

خون دل خاک زبحران باد

در جگر لعل جگرگون نهاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۱ - خطاب زمین بوس

 

چون فلکت طالع مسعود داد

عاقبت کار تو محمود باد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

 

اختر سرسبز مگر بامداد

گفت زمین را که سرت سبز باد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدم

 

هرچه بدو خازن فردوس داد

جمله در این حجره شش‌در نهاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۲۳ - حکایت نوشیروان با وزیر خود

 

بهتر از این در دلم آزرم داد

یا ز خدا یا ز خودم شرم باد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۳۱ - داستان سگ و صیاد و روباه

 

عمر چو یکروزه قرارت نداد

روزی صد ساله چه باید نهاد؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۵ - داستان حاجی و صوفی

 

مال به صد خنده به تاراج داد

رفت و به صد گریه به پا ایستاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۷ - داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوی

 

هرچه به تاریک شب از صبح زاد

بر در او درج شدی بامداد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۴۷ - داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوی

 

شد بِه بَر پیر جوانی چو باد

گفت « ملک بر تو جنایت نهاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۱ - داستان کودک مجروح

 

بند فلک را که تواند گشاد‌؟

آنکه بر او پای تواند نهاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۵ - داستان جمشید با خاصگی محرم

 

هست بزرگ آنچه درین دل نهاد

راز بزرگان نتوانم گشاد

نظامی
 

نظامی » خمسه » مخزن الاسرار » بخش ۵۷ - داستان هارون‌الرشید با موی‌تراش

 

هرکه قدم بر سر گنجی نهاد

چون به سخن آمد گنجی گشاد

نظامی
 

کمال‌الدین اسماعیل » ترکیبات » شمارهٔ ۳ - وله ایضا یمدحه

 

خصمی تو روزی کافر مباد

خاصه بدین رسم که قهرت نهاد

کمال‌الدین اسماعیل
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰۳

 

شاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد

هست حریف تو در این رقص باد

باد چو جبریل و تو چون مریمی

عیسی گُل‌روی از این هر دو زاد

رقص شما هر دو کلید بقا‌ست

[...]

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۸
sunny dark_mode