گنجور

عطار » الهی نامه » آغاز کتاب » بسم الله الرحمن الرحیم

 

بمُردم پیش ازان کاینجا بمیرم

درین سِر باش یا رب دستگیرم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش یازدهم » (۱۳) حکایت حسن بصری و شمعون

 

چو می‌ترسم که من خود غرقه می‌رم

چگونه غرقهٔ را دست گیرم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۵) حکایت مرد حریص و ملک الموت

 

کنون بنشسته‌ام تا بهره گیرم

روا داری که من بی‌بهره میرم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۳) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد

 

بپرّم گر بترک بند گیرم

وگرنه سرنگون در بند میرم

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۲ - پیغام فرستادن بلبل بدست بادصبا و اشتیاق او به گل

 

غم گیتی به یک جو برنگیرم

نباشم مردهٔ گر زان چه میرم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

ز تو زر هم برای تو پذیرم

ز تو گیرم زر و بر تونگیرم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۱ - المقاله الثانیه و العشرون

 

ز بس معنی که دارم در ضمیرم

خدا داند که در گفتن اسیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

چو هستی ناگزیر ای دستگیرم

مزن دستم که ازتو ناگزیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۴ - رسیدن گل و هرمز در باغ و سرود گفتن با رباب

 

تویی ای صبح امشب دستگیرم

نفس گرمی برآری من بمیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۵ - خواستگاری شاه اصفهان از گل

 

نه جفتی خواهم و نه جفت گیرم

وگر چون آتشی بی جفت میرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

چو در یک روز صد ره کم نمیرم

چرا این جان پر غم کم نگیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

اگر من در وفای تو بمیرم

کم عهد و وفای تو نگیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

ز دست تو چو در دستت اسیرم

مکن گر دستگیری دستگیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۲ - در صفت بربط

 

عروض آموز کژ طبعان صریرم

ترازوی سخن سنجان ضمیرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۱ - رفتن خسرو بدریا بطلب گل

 

مرا آن به که راه شهر گیرم

وگرنه در غم این قهر میرم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

اگر باشی بمویی دستگیرم

برون آری چو مویی از خمیرم

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۶

 

گنه کاری که عذر آرد پذیرم

چو آرد توبه او را دست گیرم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۹ - در هدایت یافتن در شریعت فرماید

 

ز دست عقل اینجا من اسیرم

فرو ماندم درین غوغا بمیرم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۶ - سؤال دیگر شبلی از منصور

 

ز دست خلق مانده در ز حیرم

زمانی باش اینجا دستگیرم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۰ - جواب دادن شیخ جنید شیخ کبیر را

 

بجز او پیشوادیگر نگیرم

یقین اینست ای شیخ کبیرم

عطار
 
 
۱
۲