گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۱ - آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین

 

مبادا کس که ایشان را پذیرد

و زیشان دوست جوید‌، دایه گیرد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۸ - گردیدن شاه موبد به گیتى در طلب ویس

 

به بد روزی و تنهایی بمیرد

پس آنگه دشمنی جایش بگیرد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۳ - زارى کردن ویس از رفتن رامین

 

مگر یزدان شما را دست گیرد

ز ناگه آتش دشمن بمیرد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۷۳ - سیر شدن رامین از گل و یاد کردن عهد ویس

 

به فرجامش ز خوردن دل بگیرد

ز مستی آزش اندر تن بمیرد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۹ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

تن من گر بدین حسرت بمیرد

به گیتی هیچ گورش نپذیرد

فخرالدین اسعد گرگانی
 

ادیب صابر » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۵۴

 

به برنایی چنان بردم گمانی

که گر دلبر نیابد دل بمیرد

کنون چون روز پیری روی بنمود

همی از روی دلبر دل بگیرد

ادیب صابر
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

 

مدم دم تا چراغ من نمیرد

که در موسی دم عیسی نگیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

 

مگر شاه آن شفاعت در پذیرد

گناه رفته را بر وی نگیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

 

اگر چون موم نقشی می‌پذیرد

بر او زن مُهر ما تا نقش گیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

 

به فرمان خدا زو گشن گیرد

خدا گفتی شگفتی دل پذیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

 

چو هر کاو راستی در دل پذیرد

جهان گیرد جهان او را نگیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۴ - گریختن خسرو از بهرام چوبین

 

مگر کز بند ما پندی پذیرد

و گر نه چون پدر مرد او بمیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

تو را هم خون من دامن بگیرد

که خون عاشقان هرگز نمیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

ز کم خوردن کسی را تب نگیرد

ز پر خوردن به روزی صد بمیرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

جهان آن به که دانا تلخ گیرد

که شیرین‌زندگانی تلخ میرد

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

 

چراغ اَر چه ز روغن نور گیرد

بسا باشد که از روغن بمیرد

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode