گنجور

عطار » الهی نامه » بخش هفتم » (۱۴) حکایت دیوانۀ خاموش

 

که غم در هر دو عالم جز یکی نیست

یقینست آنچه می‌گویم شکی نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهارم » بخش ۱ - المقالة الرابعه

 

یقین دانم که هر دو جز یکی نیست

محقق را درین معنی شکی نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هشتم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

درین معنی که من گفتم شکی نیست

تو بی‌چشمی و عالم جز یکی نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

تو هر جوری که می‌بینی شکی نیست

که آن از نه فلک خود ده یکی نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

دران وحدت دو عالم را شکی نیست

که موجود حقیقی جز یکی نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۴ - رشك حسنا در كار گل و قصد كردن

 

دل خسرو کنون با تو یکی نیست

دورویی میکند دایم، شکی نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۳۱ - پسر در اعیان حقیقت کل گوید

 

پدر دریای وحدت جز یکی نیست

محقق را در این معنی شکی نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۶۱ - در نمودار سرّ اعیان کل فرماید

 

در آنوحدت دوعالم راشکی نیست

که موجود حقیقت جز یکی نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر اول » بخش ۷۵ - دروحدت صرف و یکتائی ذات و صفات فرماید

 

یقین شد زانکه او جز خود یکی نیست

بجز جانان یقین اینجا شکی نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۱ - تمامی اشیا از یک نور واحدند

 

در این معنی که من گفتم شکی نیست

یقین در یاب آخر جز یکی نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

در این معنی که من گفتم شکی نیست

که در عین الیقین غیر از یکی نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۴ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

در این معنی که من گفتم شکی نیست

که پیدائی و پنهان جز یکی نیست

عطار
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٩٩

 

جهان از بهر یکتن نیست تنها

یقین میدان درینمعنی شکی نیست

مپنداری که هر جا هست تاجی

ز بهر آن مهیا تارکی نیست

سلامت با قناعت توأمانند

[...]

ابن یمین
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳۰ - جواب

 

هر آن کس را که اندر دل شکی نیست

یقین داند که هستی جز یکی نیست

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۶۰ - اشارت به زنار

 

نباشد بی‌پدر انسان شکی نیست

مسیح اندر جهان بیش از یکی نیست

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۲۷ - در تحقیق عیسی و دجال

 

خر و دجال و عیسی جز یکی نیست

یقین دان اندر این معنی شکی نیست

شیخ محمود شبستری
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۳۸

 

حقیقت در دو عالم جز یکی نیست

یکی هست و در آن مأوا شکی نیست

شاه نعمت‌الله ولی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode