گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۸ - آگاهى یافتن موبد از رامین و رفتن او در باغ

 

اگر کردار تو بر من ستم نیست

تو خود دانی که بر خفته قلم نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۲ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

نخواهی مر مرا بر تو ستم نیست

چو من باشم مرا دلدار کم نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین‌بانو شیرین را

 

گرت صد گنج هست ار یک درم نیست

نصیبت زین جهان جز یک شکم نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

 

در آن حضرت که خواهش را قدم نیست

شفیعی بایدم وان جز کرم نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

 

اگر در خاک شد خاکی ستم نیست

سرانجام وجود الا عدم نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

ز گرگان تا به کرمان راه کم نیست

ز ما تا مرگ مویی نیز هم نیست

نظامی
 

عطار » الهی نامه » بخش هشتم » (۷) حکایت آن دزد که دستش بریدند

 

ز دستم گرچه قسمی جز الم نیست

چو بر دستست نام دوست غم نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۱۰) حکایت سنجر که پیش رکن الدین اکّاف رفت

 

شهی کورا هزاران گنج کم نیست

بدان ماند که نقدش یک درم نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هجدهم » (۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز

 

اگر جز سوزنی با تو بهم نیست

جز آن سوزن حجابت بیش و کم نیست

عطار
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۹ - جواب دادن بلبل باز را و استغنا نمودن او

 

ترا بر ما از آن دست ستم نیست

که بر دیوانه و عاشق قلم نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش چهاردهم » بخش ۱ - المقاله الرابع عشر

 

نشاط ار هست بی دوران غم نیست

وجود ار هست بی خوف عدم نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش هجدهم » بخش ۱ - المقاله الثامنه عشر

 

غم خود خور که کس را از تو غم نیست

چه می‌گویم ترا حقا که هم نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

جهان پر آفتابست و ستم نیست

اگر خفّاش نابیناست غم نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۸ - خطاب با حقیقت جان در معنی زاری كردن گلرخ

 

تو گفتی صبح را پروای دم نیست

ز سنگ آید برون آن نیز هم نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

مرا گرچه بمویی راه هم نیست

ز بیداد توام یک موی کم نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۹ - سپری شدن کار خسرو

 

جهان را از غم تو هیچ غم نیست

که از شادی تو شادیش کم نیست

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۵ - در کشف اسرار حق عزو جل

 

درین ره هر که او صاحب قدم نیست

حقیقت لایق شاه و حرم نیست

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۳۲ - پرسش از بایزید بسطامی که حق را کجا توان دید (ادامه)

 

همه ذات من است و غیر هم نیست

چو بشناسی بعشقم بیش و کم نیست

عطار
 
 
۱
۲
۳