گنجور

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » المقالة الثالث عشر

 

اگر دستم دهد آن آب رَستم

وگر نه همچنین بادی بدستم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش چهاردهم » (۷) حکایت آن درویش که آرزوی طوفان کرد

 

که این طوفان اگر گردد درستم

هلاک خویشتن باید نخستم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۸) حکایت آن درویش با ابوبکر ورّاق

 

که امروزی درین جائی نشستم

درین یکپاره گورستان که هستم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش هفدهم » (۱۰) حکایت سفیان ثوری رحمه الله

 

چو شد انجامِ اُستاد این درستم

من از شاگردی خود دست شستم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

اگر آئی بدستم باز رستم

وگرنه می‌روم هر جا که هستم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۳) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد

 

بسی بت بود گوناگون شکستم

کنون در پیش شعرم بت پرستم

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش پایانی » (۴) حکایت وفات اسکندر رومی

 

کنون در گوشهٔ حیران نشستم

ستون کردم بزیر روی دستم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نهم » بخش ۴ - الحکایه و التمثیل

 

گر آن دانا نبودی پای بستم

چو مومی بود آن نادان بدستم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش سیزدهم » بخش ۱ - المقاله الثالث عشر

 

بدل سختم ولی در کار سستم

بسی رفتم بر آن گام نخستم

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش سیزدهم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

چو بگشادند چشمم شد درستم

که چندین رفته بر گام نخستم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۵ - آغاز داستان

 

که تا هر کار کان آید ز دستم

بدان رغبت نمایم تا که هستم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۷ - دیدن گل هرمز را در باغ و عاشق شدن

 

گلم من با شکر در بر نشستم

شکر بر حوض دیدم عقد بستم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۹ - رفتن خسرو به طبیبی بر بالین گلرخ

 

چو صدره از سر دیوار جستم

برون آور ازین دیوار پستم

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۶ - از سر گرفتن قصّه

 

بدل گفتا اگر زینسان که هستم

برون آیم شود کارم ز دستم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بدان قولم که گفتی درالستم

بآخر این صدف جانا شکستم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۰ - در فنا و در یافتن بقای کل فرماید

 

نداری طاقت جام الستم

کنون پیوندت اینجا گه شکستم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

چو من از روی جانان زار و مستم

بت خود در بر جانان شکستم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۹ - هم در این معنی بنوع دیگر فرماید

 

میان پاکبازان رند و مستم

کزو گردم حقیقت هر چه هستم

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۲ - در نموداری عشق به هر انواع گوید

 

چنان در عشق شاها زار و مستم

که جام پر می اینجاگه شکستم

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۰