گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۴۴ - آمدن رامین به دز اشکفت دیوان پیش ویس

 

هوا را بهتر از دل مشتری نیست

ازیرا بر دل کس داوری نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به گوى رامین را

 

نه جز مرز خراسان کشوری نیست

و یا جز ویس بانو دلبری نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

 

مرا بر سر گردون رهبری نیست

جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

 

بدانستند کان کار پری نیست

عجب کاریست کاری سرسری نیست

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

 

سرای آفرینش سرسری نیست

زمین و آسمان بی‌داوری نیست

نظامی گنجوی
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۱۱) حکایت ابرهیم علیه السلام

 

گر از دین خلیلت رهبری نیست

ترا پس جز طریق آزری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

سری را کز وجودت سروری نیست

نگونساری آن سر سرسری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۱ - دگر بار رفتن دایه پیش هرمز

 

تو میدانی که چون گل دیگری نیست

بزیبایی او سیمین بری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۷ - نامه نوشتن گل به خسرو در فراق و ناخوشی

 

جهان عشق را پا و سری نیست

بجز خون دل آنجا رهبری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۴۸ - نامه نوشتن قیصر بشاه سپاهان

 

جز او اندر حقیقت دیگری نیست

رهش را حدّ و ملکش را سری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۰ - در صفت موی

 

من چون موی را کس غمخوری نیست

غمم را همچو موی تو سری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

چه بینم چون به جز تو دیگری نیست

خبرداری و کس را مخبری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۷ - جواب دادن منصور شبلی را

 

حقیقت این به جز ایندیگری نیست

که قلب از کیمیا کم از زری نیست

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

هر آنکس را که حبّ حیدری نیست

شعاع روی او خود انوری نیست

عطار نیشابوری
 

شیخ محمود شبستری » کنز الحقایق » بخش ۱۹ - در مناظرهٔ موسی علیه‌السلام

 

یقین دان عشق کار سرسری نیست

حقیقت مرد عاشق هر دری نیست

شیخ محمود شبستری
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۲۵ - در صفت حال

 

سریر سلطنت بی داوری نیست

غم صاحب کلاهی سرسری نیست

عبید زاکانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۸

 

مرا درعشق تو خواب و خوری نیست

بجز تو در جهانم دلبری نیست

تو را بر جای من باشد بسی کس

مرا بر جایت ای جان دلبری نیست

اگرچه سرکشی چون سرو از ما

[...]

جهان ملک خاتون
 
 
۱
۲