گنجور

عطار » خسرونامه » بخش ۱۴ - آغاز داستان

 

ز بس لشکر، چنان افتاد رایش

که هر سالی دو موضع بود جایش

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۵۰ - رزم خسرو با شاه سپاهان و كشته شدن شاه سپاهان

 

برون تافت از کنار جنگ جایش

چو خورشیدی مه پرده سرایش

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۷۱ - در خاتمت کتاب گوید

 

بتو آورده روی ای رهنمایش

بسی زد حلقه بر در درگشایش

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۵

 

شدی حاضر رهاندی از بلایش

تو بودی در ره دین رهنمایش

عطار
 

عطار » سی فصل » بخش ۲۷

 

بزن چاک و بکش پیکان ز پایش

که گشته غرق دریای رضایش

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲ - در نعت حضرت سید المرسلین(ص)

 

بجان گفتم شدم منقاد رایش

سرم بادا فدای خاک پایش

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۱۴ - درونش از دو عالم فرد باشد

 

دوتائی باید اول در نمایش

که تا پیدا شود در ره گشایش

عطار
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۲۱ - در بیان اقسام اهل ایمان

 

در این حالت مکن تو اقتدایش

ولیکن سرمه کن از خاکپایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۴ - در مناقب حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه

 

علی را این چنین نتوان ستایش

نمودارش کنم در جان فدایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۱ - جواب منصور در خطاب حق سبحانه و تعالی

 

هزاران جان کنم قربان پایش

بجا آرم در اینجاگه وفایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۴ - در اعیان جان و در اعیان آن فرماید

 

نیاساید تن اینجا تا فنایش

نیابد آنگهی عین بقایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۱۴ - در اعیان جان و در اعیان آن فرماید

 

مرا مقصود این بد در فنایش

که روشن گردد اینجا گه لقایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۲۵ - در کشف حجاب و وصول دوست

 

اگر شد نفس بینا در لقایش

یکی بیند نمود جان بجایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۳۳ - در حقیقت سرّ منصور و دریافتن اعیان گوید

 

شبی دیدم جمال جانفزایش

شده افتاده اندر خاکپایش

عطار
 

عطار » هیلاج نامه » بخش ۵۳ - جواب منصور شیخ جنید را (قس)

 

عجائب جوهری نه ابتدایش

به دیدارش نه نیزش انتهایش

عطار
 

عطار » مظهر » بخش ۷ - در اشاره بتألیفات خود و عدد ابیات آنها فرماید

 

هرآنکس راکه حقّ شد رهنمایش

دو عالم شد تمامی زیر پایش

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۸