گنجور

سلیم تهرانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - جنگ ها جو

 

ز روی قهر، هرجا ماجرا کرد

نیارد کوه از بیمش صدا کرد

سلیم تهرانی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۵ - مشورت کردن راجه جسرت برای اولاد با وزیران

 

زمین بوسید، جسرت را دعا کرد

به جان وام دعای او ادا کرد

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۹ - غسل کردن سیتا در دل آب گنگ

 

به صحرا گاه چترّکوت جا کرد

عبادتخانه ای از خس بنا کرد

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۱۵ - بیان فراق رام

 

خطا کرد و خطا کرد و خطا کرد

که بر معشوق خود عاشق جفا کرد

ملا مسیح
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۲

 

خوشا آنکو انابت با خدا کرد

بحق پیوست و ترک ماسوا کرد

خوشا آنکو دلش شد از جهان سرد

گذشت از هر هوس ترک هوا کرد

خوشا آنکسکه دامن چید از غبار

[...]

فیض کاشانی
 

سیدای نسفی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۲ - در تعریف خواجه میرزاجان بقال

 

قدم را بار سودایش دو تا کرد

مرا فکر برنجش ماشبا کرد

سیدای نسفی
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » قصه سلطان محمود غزنوی با غلامش

 

چه شد آخر که شه با ما جفا کرد

حقوق خدمت دیرین رها کرد

طبیب اصفهانی
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۵

 

نه خود با من جفا آن بی وفا کرد

که با هرکس وفا کردم جفا کرد

کجا بیگانه با بیگانه این جور

کند کان آشنا با آشنا کرد

نبندد هیچ کس زین پس به او دل

[...]

رفیق اصفهانی
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۱۱۷

 

سحر ساقی در میخانه وا کرد

ز جامی کام میخواران روا کرد

ز لب مینای می را مهر برداشت

لبالب ساغری در کام ما کرد

شراب بیریا چندان به پیمود

[...]

نورعلیشاه
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱۰

 

به یادآور که ناپلیون چه ها کرد

به یک دم خرج صد میلیون چرا کرد؟

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۱۶

 

به اردو زین خبر جشنی به پا کرد

که الحق شادمانی را به جا کرد

قائم مقام فراهانی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » فردوس در شرح احوال متأخرین و معاصرین » بخش ۳۲ - صفایی نراقی

 

به این دردم طبیبی مبتلا کرد

که درد هر دو عالم را دوا کرد

خوشا حال کسی کاندر ره عشق

سری در باخت یا جانی فدا کرد

چنین صیاد مستغنی ندیدم

[...]

رضاقلی خان هدایت
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۰

 

دلا خواهی توجه با خدا کرد

تغافل بایدت از ماسوا کرد

بدی از دوست با نیکی ز بدخواه

خطا بردی گمان کاینها خدا کرد

خدا نشناخت پیغمبر ندانست

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۱

 

ندانم خویش کردم یا قضا کرد

مرا از دل ترا از من جدا کرد

درستی در شکست است این کمان را

که هر تیری رها کردم خطا کرد

وفا کردیم و جانان در مکافات

[...]

صفایی جندقی
 

صفایی جندقی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۲

 

صبا یک عقده از جعد تو وا کرد

هوا را عطر بیز و مشک سا کرد

شکر خا لعلت از نوشین تبسم

دهن نگشوه مشت غنچه وا کرد

گل از تشویر رویت هر سحرگاه

[...]

صفایی جندقی
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۹۶

 

بت نامهربان دیدی چها کرد

وفا کردیم و او با ما جفا کرد؟

کسی از دلبر فایز نپرسید

که ناحق حکم قتل ما چرا کرد؟

فایز
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode