گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۲ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

خدای من بتا بر آسمان نیست

اگر بر من دل تو مهربان نیست

فخرالدین اسعد گرگانی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۳ - مرثیت فوام الدین و تذهیب صدرالدین

 

مرا باری در ینحالت زبان نیست

دل اندیشه و طبع بیان نیست

چگونه مرثیت گویم شهی را

که مثلش زیر چرخ آسمان نیست

زرنج دل چنان بسته زبانم

[...]

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

 

حدیث خسرو و شیرین نهان نیست

وزان شیرین‌تر الحق داستان نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

 

ز فردا و ز دی کس را نشان نیست

که رفت آن از میان وین در میان نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۰ - افسانه‌سرایی ده دختر

 

جهان این است و این خود در جهان نیست

و گر هست ای عجب جز یک زمان نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدایی خسرو

 

اگر سودی نخوردی زو زیان نیست

بود ناخورده یخنی باک از آن نیست

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

تو دایم مان که صحبت جاودان نیست

من ار مانم وگرنه باک از آن نیست

نظامی
 

عطار » الهی نامه » بخش دوم » (۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

 

که یارب قصد حیدر در میان نیست

اگر خصمی بمن بود این زمان نیست

عطار
 

عطار » الهی نامه » بخش دهم » (۵) حکایت رابعه رحمها الله

 

ترا تا هست این یک روی آن نیست

که اندوه الهی رایگان نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی فی التوحید

 

ز کنه ذات او کس را نشان نیست

که هر چیزی که گوئی اینست آن نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش پنجم » بخش ۲ - الحکایه و التمثیل

 

دلم را از جهان لذت جز آن نیست

چه می‌گویم که آن دم از جهان نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش دوازدهم » بخش ۱۱ - الحکایه و التمثیل

 

قبای راز بر بالای جان نیست

که جان را از چنین رازی نهان نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۱ - المقاله التاسعه عشر

 

ترا چون جای اصلی این جهان نیست

بدنیا غره بودن جای آن نیست

عطار
 

عطار » اسرارنامه » بخش نوزدهم » بخش ۶ - الحکایه و التمثیل

 

ترا از هر دو چون سود و زیان نیست

چرا پس در تنت زین غصه جان نیست؟

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۱۱ - در مدح خواجه سعدالدّین ابوالفضل

 

کمال فضل و علم او نهان نیست

ولیکن کور دل را چشم آن نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۲۵ - خواستگاری شاه اصفهان از گل

 

خبر هست از وفا لیکن عیان نیست

وفاگر هست قسم این جهان نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۳۱ - بیمار گشتن جهان افروز

 

برو تنها که تنهایی زیان نیست

چو با ما آب در جویت روان نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۲ - آمدن فرّخ بترکستان بطلب گل

 

جوابش گفت کاین ساعت امان نیست

چنین جایی چه گویم جای آن نیست

عطار
 

عطار » خسرونامه » بخش ۶۴ - نامهٔ خسرو به شاپور

 

بنام آنکه جان را زونشان نیست

خرد را نیز هم یارای آن نیست

عطار
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode