گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۸ - جواب دادن ویس رسول شاه موبد را

 

بلرزم چون بیندیشم ز نامت

بدین دل چون توانم جست کامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۲۷ - اندر باز آمدن دایه به نزدیک رامین به باغ

 

که من ننیوشم این گفتار خامت

نیفتم هرگز اندر پایدامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۱ - آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین

 

یکی بر بام شو بنگر ز بامت

که چون ناگه بخواهد رفت کامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۳۷ - سرزنش کردن موبد ویس را

 

ندارم مست چون گشتم به کامت

ز رویت یا ز مهرت یا ز جامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۵ - عروسى کردن رامین با گل

 

به پیروزی فزوده گشت کامت

به بهروزی ستوده گشت نامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۹ - نامه نهم در شرح زارى نمودن

 

اگر من سر در آوردم به دامت

پذیرفتم همه گونه پیامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۸۷ - پاسخ دادن ویس رامین را

 

نبید حورده ناید باز جامت

همیدون مرغ جسته باز دامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۱۰۱ - آشکار شدن رامین بر شاه موبد

 

ز هر کامی فزونتر باد کامت

ز هر نامی نکوتر باد نامت

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

بصر در خواب و دل در استقامت

زبانش امتی گو تا قیامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

 

به صد تسلیم گفت ای من غلامت

زبانم وقف بر تسبیح نامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

 

چو بیند نیک‌عهد و نیک‌نامت

ز من خواهد به آیینی تمامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

لبش بوسید و گفت ای من غلامت

بده دانه که مرغ آمد به دامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین بانو شیرین را

 

چو برگردد مزاج از استقامت

به دشواری به دست آید سلامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

 

گرم شیرینی‌ای ندهی ز جامت

دهان شیرین همی‌دارم به نامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسرو

 

ز چین تا روم در توقیع نامت

قدر خان بنده و قیصر غلامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

اگر محروم شد گوش از سلامت

زبان را تازه می‌دارم به نامت

نظامی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

 

به ملک طلق دادم بی‌غرامت

به طلقی ملک او شد تا قیامت

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱

 

فلک با خواجگی خود غلامت

چو لام منحنی از دال نامت

عطار
 
 
۱
۲
۳
۱۳