گنجور

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱ - مناجات

 

خداوندا ز جام عشق کن مست

که در مستی فشانم برجهان دست

لبالب بر لبم نه جام امید

که باشد جرعه حسن طاس خورشید

میی کز بوی او موسی شد از هوش

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲ - فی مناجات

 

به هستی دیده چون نگشوده بودم

به خواب نیستی آسوده بودم

نه از همخوا به منّت، نی ز بستر

نه از افسانه، نی از بالش پر

نه در خواب پریشان اضطرابی

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۳ - ایضا فی مناجات

 

به نام ساقی دور پیاپی

که هم جام است و هم مستی و هم می

حریف خلوت هر درد آشام

سرانجام خمارِ بی سرانجام

نه از بد مستیِ کس در شکایت

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۴ - فی نعت سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم

 

دل از عشق محمد ریش دارم

رقابت با خدای خویش دارم

حقیقت ناز دارد بر مجازم

به معشوق خدای عشقبازم

درین میدان نیامد همچو من مرد

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۵ - ایضاً فی نعت

 

مهین پیغمبری از نسل آدم

جهان رحمت از یزدان مجسم

معمای خرد نازان به نامش

دو عالم جرعه ای از درد جامش

یتیمی ناز پرورد الهی

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۶ - حکایت بر سبیل تمثیل

 

به چشم خویش دیدم عاشق مست

چو جان نقشی نهاده بر کف دست

به جان آن نقش بیجان را خریدار

وزان صورت به حیرت نقش دیوار

بران کاغذ نهاده دیدهٔ تر

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۷ - در صفت شب معراج

 

شبی سرمایۀ اقبال جاوید

ز نورش جرعه ای در جام خورشید

نهفته گنج اسرار الهی

چو آب زندگانی در سیاهی

سوادش صیقل نور تجلّا

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۸ - در بیان اوصاف پیر خود

 

سعادت نامۀ اختر بلندی

به ذکر پیر یابد ارجمندی

نمودار پیمبر در دو عالم

محمد باقر آن روح مجسم

ز نام او سرافرازی بقا را

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۹ - در مدح نورالدین جهانگیر پادشاه

 

جهان نو زنده گشت از حسن تدبیر

به عدل شاه نورالدین جهانگیر

شه صاحبقران و صاحب اقبال

جوانبخت و جوانمرد و جوانسال

به خدمت بسته پیشش دست امید

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۰ - در صفت معشوق

 

سخن معشوقۀ عاشق مزاج است

سخن نا دردمندان را علاج است

خزانی نیست گلزار سخن را

بهار جان پرستار این چمن را

خدا را کس به چشم خود ندیدست

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۱ - در صفت ملک هندوستان

 

ز من عشق است هندستان زمین را

که عشق آنجاست مذهب کفر و دین را

گلستان گل جاوید عشق است

که صاحب طالعش خورشید عشق است

محبت آفتاب و برج شیر است

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۲ - در مذمت حساد

 

در افکندم به میدان گوی دعوی

به صوفی صورت ابلیس معنی

که بی دین خوانَدم ز افسانۀ رام

هدف سازم کنون از تیر الزام

نه پیر مجتهد اقوال کفّار

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۳ - در حسب حال خود

 

اگرچه خاطرم دریای رازست

که دریا را به غواصیم نازست

نگویم خسروم یا خود نظامی

که تابد از دلم معنی تمامی

سخن را آن خدا هست این پیمبر

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۴ - آغاز داستان رام و سیتا

 

شکر گفتارِ این شیرین فسانه

بدین آهنگ بسرود این ترانه

که رایی بود اندر کشور هند

به زیر خاتمش بنگاله تا سند

به شهر اود نامش راجه جسرَت

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۵ - مشورت کردن راجه جسرت برای اولاد با وزیران

 

شبی از دور بینی خلوت آراست

ز هر یک اهل دانش مشورت خواست

برآمد از دل جسرَت دم سرد

حساب عمر خود پیرانه سر کرد

که عمرم را شمار از صد فزون است

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۶ - اندر احوال طفولیت رام

 

چو ماه رام را پرتو عیان شد

هلال عید ماه آسمان شد

چو چشم دایه دید آن پارهٔ نور

بشسته در گلاب و مشک و کافور

به صد جان جای کردش مهد زرین

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۷ - آمدن بسوامتر زاهد برای طلب رام پیش راجه جسرت و بردن رام را

 

درآمد ناگه ا ز در حاجبِ بار

که بسوامتر زاهد آمد از غار

به استقبال جسرت رفت چون باد

برهنه پا دوان در پایش افتاد

جلای دیده داد از خاک راهش

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۸ - رخصت شدن بسوامتر زاهد از راجه جسرت و بردن رام را همراه خود

 

چو بسوامتر رخصت شد ز جسرت

گرفته رام و لچمن را به صحبت

به عزم مالوه بس راه پیمود

که آنجاها عبادت گاه او بود

چو ره پیموده شد هفتاد فرسنگ

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۹ - پرسیدن رام از بسوامتر حقیقت گنگ که چگونه از آسمان بر زمین آمده و جواب دادن او

 

ز دانش داد زاهد پاسخ رام

که رایی بود در ستجگ، سگر نام

چو شاه اختران صاحب کلاهی

چو ماه آسمان انجم سپاهی

به فرمانش همه اقلیم ها رام

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۲۰ - رفتن رام به ملک مالوه که نزد صوبۀ اود است

 

به عزم مالوه بس راه پیمود

که آن جا ی عبادت گاه او بود

همی رفتند تا در نیمۀ راه

بیابانی عجب دیدند ناگاه

مهیب و وحشت افزای و دژم روی

[...]

ملا مسیح
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode