گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲۳ - در مدح متمن الحضرة سعدالدین اسعد بن اسماعیل

 

مؤتمن اسعد بن اسماعیل

آن به قدر و شرف عدیم عدیل

هست خورشید آسمان جلال

هست مختار مهتران جلیل

آنکه در خاک حلم او آرام

[...]

انوری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۲۷ - التماس انعام

 

ای ترا آفتاب حاجب بار

حشمتت را ستارگان در خیل

چرخ جاه ترا معالی برج

بحر جود ترا مکارم سیل

بوده در وقت فطرت عالم

[...]

انوری
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

جمع وتفریق ومجمل و تفصیل

عقد کن جمله از کثیر و قلیل

حمیدالدین بلخی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک والطائر فنزة » بخش ۳

 

زال پنداشت هست عزراییل

بانگ برداشت پیش گاو نبیل

نصرالله منشی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم

 

آن امین خدای در تنزیل

واین امین خرد به قول و دلیل

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم

 

سر برون زد ز مهد میکاییل

به رصد‌گاه صور اسرافیل

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۵ - لشگر کشیدن بهرام به ایران

 

بر زمین آمد آسمان را میل

وز یمن سر برآورید سهیل

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

 

زر به خروار و مشک نافه به گیل

وز غلام و کنیز چندین خیل

نظامی
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۷۱

 

افتخار جهان جمال الدین

ای تو را قول و فعل هر دو جمیل

نکته های نهفته در سخنت

همچو اسرار غیب در تنزیل

از برای ثنای طبع تو چرخ

[...]

ظهیر فاریابی
 

ظهیر فاریابی » مثنویات » شمارهٔ ۲

 

راست گویی که هست اسرافیل

صور در دم گرفته بی تأویل

ظهیر فاریابی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۷
sunny dark_mode