گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۱ - **‌*

 

آنچنان زی درو که وقت رحیل

بیش باشد به رفتنت تعجیل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۹ - فصل فی الرزق

 

پیش هر ناکس و خسیس و بخیل

از پی نان مباش خوار و ذلیل

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳