گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکر‌کشی خاقان چین بار دوم

 

نایب شاه را به زر و به زیب

داد بر کیمیای فتنه فریب

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۳۶ - کشتن بهرام وزیر ظالم را

 

تا بدان عشوه‌های طبع فریب

از من‌ِ ساده‌طبع برد شکیب

نظامی
 

عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - سر آغاز

 

مالک الملک قادر بی‌عیب

صانع عالم شهادت و غیب

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - در تصفیهٔ نهاد گوید

 

مثلی گوش کن بدیع و غریب:

مثل خورشید دان تو نور حبیب

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل پنجم » بخش ۱ - سر آغاز

 

شرح عشق محب و حسن حبیب

بدهم یک به یک علی‌الترتیب:

عراقی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۷ - در وصف عشق

 

سمع از آواز خوش مشام از طیب

می رسانند هم به روح نصیب

همام تبریزی
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۱۲ - پاسخ روز به شب

 

یاور فاسقان دزد فریب

اژدها هیبت و نهنگ نهیب

حکیم نزاری
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » هشت بهشت » بخش ۲ - پایان سرودن مثنوی‌های خمسه

 

شکر حق را که از خزاین غیب

ریخت چندان جواهرم در جیب

امیرخسرو دهلوی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱ - سر آغاز

 

همه کروبیان عالم غیب

سر فرو برده زین دقیقه به جیب

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷ - در تسبیح فلک

 

دیده اندر پس کریوهٔ غیب

رب خود را به دیدهٔ «لا ریب»

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۲ - ذبابهٔ این فصل در سری چند مرموز

 

گر تو این دست بر کشی از جیب

اژدها سازی از عصای شعیب

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۷ - در معنی خلوت

 

به مرید ار خبر دهند از غیب

در چنین حالتی نباشد عیب

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹۰ - در ترک و تجرید

 

خرد را فسار و سوزن اندر جیب

چون روی در سراچهٔ لاریب؟

اوحدی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶