گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۱ - من عرف نفسه فقد عرف ربه

 

چون شود کشف سر عالم غیب

زود معنی نهندت اندرجیب

سنایی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode