گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۸ - قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء

 

کارها ساختند بر سر رام

تا ترا در فکنده‌اند به چاه

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۷ - منهاج العارفین و معراج العاشقین

 

بار حرص و حسد زدوش بنه

هر چه داری بخور، بنوش‌ و بده

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۳ - فصل فی ذم الظلم

 

در جهان هرکه بینی ازکه و مه

همه در بند آنکه فردا به

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۴