گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۹ - تفاخر و شکوی

 

تخم گشت ای عجب مگر سخنم

که پراکنده بر زمین فکنم

او بروید همی و شاخ زند

من ازو دانه ای همی نچنم

از فنای سخن همی ترسم

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

چه‌کنم باکه‌کویم این سخنم

گله از بخت یا زچرخ کنم

سنایی غزنوی
 

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۳ - ترجیع بندیست در مدح معمار الحرمین منتجب الدین حسین بن ابی سعد ورامینی رحمة الله

 

نانبائی که شاعرست منم

شاعری نانبای خوش سخنم

گندم ارتفاع حصه عقل

بر در آسیای دل فکنم

برم از آسیا به دوکانی

[...]

قوامی رازی
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۸ - این قصیده از سر تأسف گفته به نشابور فرستاد

 

من همان طوطی شکر سخنم

که صدف بود حقه دهنم

گنبد عقل طاق دستارم

گلشن جان رواق پیرهنم

صنمی بر سریر فضل و ادب

[...]

سید حسن غزنوی
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۴

 

مجمر مهر سوخت چون عودم

چنبر ماه تافت چون رسنم

هم ز محنت چو کوه شد جانم

هم ز کاهش چو کاه گشت تنم

توشه نی که آن دهد قوتم

[...]

سید حسن غزنوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۱۴۱ - وله ایضاً

 

من که از دور چرخ ممتخم

وز اسیران گردش ز منم

همچون صبح ار برآورم نفسی

آتش اندر همه جهان فکنم

نه شکیبایی خموش شدن

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل دوم » بخش ۵ - مثنوی

 

ای به بوی تو زنده جان و تنم

من کیم؟ تا کجا رسد سخنم؟

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل نهم » بخش ۱ - سر آغاز

 

چون نظر بر رخ تو می‌فگنم

می‌برد از دیار جان و تنم

عراقی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۲۹

 

شادمانا و خرما که منم

که ازین پس به کام خویشتنم

سعدی شیرازی
 
 
۱
۲