گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴ - ‌فی وحدانیة الله تعالی‌

 

نه به ذاتست ساکن هر دل

بلکه لطفش همی کند منزل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۶ - در جواب حضرت خضر علیه السلام گوید

 

ره روم تا رسم بدان منزل

که آگهی یابم از حقیقت دل‌،

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱۹ - در شکایت احوال

 

هست معلوم عالم و جاهل

که در این روزگار بی حاصل،

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۰ - فی الشکایه

 

آخرالامر یک شبی با دل

گفتم ای خفتهٔ زخود غافل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۳ - و لقد کرمنا بنی آدم

 

خوبتر از تو نقشبند ازل

هیچ نقشی نبست در اول

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۲۹ - قائد نفوس السالکین و نزهه قلوب المحققین

 

تاکی این گفت و گوی پر باطل

تاکی این جست و جوی بی حاصل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۰ - دَعْ نَفْسَکَ وَ تَعال

 

آنچنان حضرتی و تو غافل‌!

تن زده اینت ابله و جاهل‌!

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۸ - خطوتان وقد وصل

 

خود تو کاهل نشینی ای غافل

ناپسندست غفلت از عاقل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۳۹ - کل نفس ذائقة الموت ثم الیناترجعون

 

یا کجا خواجهٔ سراچهٔ کل

خاتم انبیا چراغ رسل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۲ - فصل در صفت عشق و محبت

 

کی به هر مسکنی کند منزل

تابود میل او به عالم گل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۸ - فصل در مذمّت مرائی و ریائی

 

تا تو خود را نیفکنی زاول

نکنند ت قبول هیچ عمل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۸ - فصل در مذمّت مرائی و ریائی

 

ظاهر آراستی به حسن عمل

باطن انباشتی به زرق و حیل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۵۱ - فصل فی ترک الدنیا والاعراض عنه

 

چند گردی به گرد کعبهٔ گل‌؟

یک نفس کن طواف کعبهٔ دل‌!

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۱ - فصل فی العافیه

 

نقش کژ محو کن زتخته دل

تا شود کشف بر تو هر مشکل

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۶۶ - خسر الدنیا و الآخرة ذلک هو الخسران المبین

 

او به آزردنت چنین مایل

تو درو بسته دل زهی غافل‌!

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۷۳ - فصل فی ذم الظلم

 

کار بر خاص و عام شد مشکل

غصه دارند این و آن حاصل

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۹