گنجور

عنصری » ابیات پراکندهٔ مثنویها » بحر خفیف » شمارهٔ ۸

 

ببر آورد بخت پوده درخت

من بدین شادم و تو شادی سخت

عنصری
 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۳۲ - در مدح مجدالدین ابوطالب نعمه

 

گره عهد آسمان سست است

گره کیسهٔ عناصر سخت

آنکه بگشاد هیچ وقت نبست

گره عهد و بندگیش ز بخت

کیست بحری که موج بخشش اوی

[...]

انوری
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

این ز نصرت زده سه پایه بخت

فلک آن‌را چهار پایه تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

ای کمر بسته کلاه تو بخت

زنده‌دار جهان به تاج و به تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

 

پیش ازانت فکند باید رخت

که‌افسر‌ت را فرو کشند از تخت

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۲ - کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن

 

بانگی از اژدها برآمد سخت

در سر افتاد چون ستون درخت

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode