گنجور

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۹ - پیغام سوم شب برای روز یا خورشید

 

خاصه و عامه را وبال و هلاک

که کند اعتماد بر ناپاک؟

حکیم نزاری
 

حکیم نزاری » مثنوی روز و شب » بخش ۲۲ - داستان میراث قطب الدین حیدر

 

هر که را اندرون بود ناپاک

کی نمازی شود به آب و به خاک

حکیم نزاری
 

اوحدی » جام جم » بخش ۹ - تمامی این ستایش بر سبیل اشتراک

 

خسروی طاهر و وزیری پاک

هر دو در دین مبارز و چالاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۹ - در صفت علم

 

جوش جاهل چو آتش و خاشاک

بر دمد، لیک زود گردد خاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۲۳ - در ترتیب ظهور موالید ثلاثه اول در صفت معدن

 

جرم خورشید گرد پیکر خاک

مدتی چون بگشت با افلاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۲۳ - در ترتیب ظهور موالید ثلاثه اول در صفت معدن

 

اصل و بنیاد این جواهر خاک

این دو روحند، با تو گفتم پاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۲۴ - در تکوین نباتات و اشجار

 

قوت جذب و قوت امساک

قوت هضم و دفع، بشنو پاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۲۷ - در جلوات حال شخص بعد از ولادت

 

خوردنی بد، نشستنی غمناک

نان بی‌وقت و آب پر خاشاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳۸ - در منع تبختر و طیش

 

بس رسول و نبی شدند هلاک

تا جهان زان دو دیو گردد پاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۶۴ - در کسب علم و شرف علما

 

طلبی صادق و ضمیری پاک

مدد کوکبی ازین افلاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۷۳ - در سپاس حقوقی چند واجب

 

دمنهٔ رفتگان تست این خاک

سبزهٔ دمنه را چه داری باک؟

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۰۵ - در معنی دل

 

ز آسمان گر بیفتی اندر خاک

به از آن کت بیفگند دل پاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۴ - در صفت ارشاد پیر

 

اندرین دور ازین وجودی پاک

نتوان یافتن مگر در خاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۹ - در ذکر معاد و تجرد کلی

 

زین طبایع تو تا نگردی پاک

نکنی رخ به طبع در افلاک

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۲۴ - در بیان علومی که همراه نفس شوند

 

تا تنت همچو جان نگردد پاک

نتوانی گذشت بر افلاک

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵٣۵

 

دختران ضمیر ابن یمین

همه چستند و چابک و چالاک

در پس پرده طبیعت خویش

آنچنانشان بپروریدم پاک

که اگر هم بدست نامحرم

[...]

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » معمیات » شمارهٔ ۱۴ - ایضاً

 

چیست آنجنس کو بجنبش طبع

از بلندی کشش کند بمغاک

جسم دیگر چو ضم شود با او

سالم از نقص و از معایب پاک

هر دو با یکدگر روان گردند

[...]

ابن یمین
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » دیباچه » بخش ۱ - بسم اللّه الرحمن الرحیم

 

خاصه بر روضۀ مطهر پاک

الذی قال ربّه «لولاک»

شیخ محمود شبستری
 
 
۱
۵
۶
۷
۸
۹
۱۱