گنجور

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱۲۳ - در بیان آن که آدمی اوست که ممیز باشد تا تواند فرق کردن میان حق و باطل و دروغ و راست و قلب و نقد. از این رو می‌فرماید پیغامبر علیه السلام که اَلمُؤْمِنُ کَیِّسٌ ممیزٌ. در هر که تمیز باشد به نقش ظاهر فریفته نشود همچنانکه صراف به نقش درم و سکهٔ آن فریفته نمی‌شود، مردان حق صرافان‌اند نقد را از قلب و حق را از باطل میدانند و جدا می‌کنند و در تقریر آنکه مدح اولیاء میکردم شیطان از سر رهزنی که خلق اوست گفت از مدح دیگران تو را چه فایده و خواست که مرا از آن طاعت باز دارد. همچنانکه به شخصی که دایم یا رب میگفتی گفت چند یا رب میگوئی، چون تو را لبیکی جواب نمیرسد بدین طریق آن رهرو را از راه برد تا سال‌ها از ذکر و طاعت بماند. بعد مدت‌ها از حق تعالی بوی خطاب رسید که ترک یا رب گفتن چرا کردی. گفت از آن که لبیک جواب نمیرسید. حق تعالی فرمود که آن یا رب گفتن تو عین لبیک گفتن من است، آخر من تو را بر آن میدارم که یا رب میگوئی و اگر چنین نیست دیگران چرا نمیگویند. پس به خود آمد و دانست که آن منع مکر شیطان است. باز بر سر رشته افتاد و به یا رب گفتن مشغول شد

 

آن طرف کان گروه میرانند

بی نقوش و صور همه جانند

سلطان ولد
 

سلطان ولد » ولدنامه » بخش ۱۶۸ - در بیان آنکه موحدان در هر چه نظر کنند احد را بینند

 

ذات را از صفات میدانند

وز صفت نقش ذات می ‌ خوانند

سلطان ولد
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۱ - در ستایش رب العالمین

 

او و هوا بر زبان همی رانند

ادب خود درین همی دانند

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۱ - در ستایش رب العالمین

 

اهل توحید جمله میدانند

که خداوند هست بی مانند

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۲ - در نعت سیدالمرسلین (ص)

 

ره نمایان خلق ایشانند

پیشوایان نوع انسانند

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۷ - در وصف عشق

 

در خرابات فقر رندانند

کز نظرهای خلق پنهانند

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۷ - در وصف عشق

 

سر این حال عاشقان دانند

که یحبونه به جان خوانند

همام تبریزی
 

همام تبریزی » مثنویات » شمارهٔ ۱۰ - در مدح واعظان متدین

 

مایه دار حدیث و قرآنند

علم دانستنی نکو دانند

همام تبریزی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۲۶ - در وجود نوع انسان

 

حکمایی، که رسم وحد دانند

اندرین حالتش ولد خوانند

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۸۱ - در صفت شیخ مرشد

 

این کسان باز دست سلطانند

وآن دگرها مگس همی رانند

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۰۷ - در عشق

 

عشق دیوانه را چو برخوانند

عقل فرزانه را بدر مانند

اوحدی
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۰ - در توحید

 

زمره‌ای کین اصول میدانند

این نظرها وصول میخوانند

اوحدی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode