گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۱۰۵

 

خم و خنبه پر ز انده، دل تهی

زعفران و نرگس و بید و بهی

رودکی
 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷۶ - در وصف بهار و مدح میرکامگار

 

اندر آمد نوبهاری چون مهی

چون بهشت عدن شد هر مهمهی

بر سر هر نرگسی ماهی تمام

شش ستاره بر کنار هر مهی

یا چو سیم اندوده شش ماه بدیع

[...]

منوچهری
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۳۸

 

آفتاب رویت ای سرو سهی

بر همه می‌تابد الا بر رهی

نی خطا گفتم که می‌تابد بسی

بر من و من می‌نبینم ز ابلهی

گرچه عالم پر جمال یوسف است

[...]

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

پس به دریای حقیقت ناگهی

برگشاد آن نور را ظاهر رهی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در تعصب گوید » سخنی از رابعه

 

آن نه من بودم که در سجده گهی

خار در چشمم شکست اندر رهی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت سلطان محمود و خارکن

 

خار بفروشم، خرم نان تهی

می‌توانی گر مرا نانی دهی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی حیرت » بیان وادی حیرت

 

لیکن از عشقم ندارم آگهی

هم دلی پرعشق دارم هم تهی

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » ...

 

شاه با خود گفت بر چون من شهی

چون گزیدی دیگری، اینت ابلهی

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۲ - اشاره به حدیث غدیرخم

 

گر تو راه او نگیری بی رهی

همچوموری اوفتاده درچهی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۶ - فی الحكایة و التمثیل

 

گر مرا در امتی خط میدهی

با گناهم از کرم خط مینهی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سوم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

وی ورم را نام کرده فربهی

راست چون‌آزادی سرو سهی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۱۰
sunny dark_mode