گنجور

 
صامت بروجردی

شماره ۱ - کتاب المناجات با قاضی الحاجات: ای پرده پوش معصیت عاصیان تمام

شماره ۲ - و برای او همچنین: ای خالقی که صانع ارض و سما تویی

شماره ۳ - و برای او همچنین: یا رب مرا به چنگ بلا مبتلا مکن

شماره ۴ - و برای او همچنین: یا رب اگر ز کرده ما پرده وا کنی

شماره ۵ - و برای او همچنین: شد وقت آنکه درد نهان را دوا کنیم

sunny dark_mode