گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
سعدی

بخش ۱ - سر آغاز: بیا ای که عمرت به هفتاد رفت

بخش ۲ - حکایت پیرمرد و تحسر او بر روزگار جوانی: شبی در جوانی و طیب نعم

بخش ۳ - حکایت: کهنسالی آمد به نزد طبیب

بخش ۴ - گفتار اندر غنیمت شمردن جوانی پیش از پیری: جوانا ره طاعت امروز گیر

بخش ۵ - حکایت در معنی ادراک پیش از فوت: شبی خوابم اندر بیابان فید

بخش ۶ - حکایت: قضا زنده‌ای را رگ جان برید

بخش ۷ - حکایت در معنی بیداری از خواب غفلت: فرو رفت جم را یکی نازنین

بخش ۸ - حکایت: یکی پارسا سیرت حق پرست

بخش ۹ - حکایت عداوت در میان دو شخص: میان دو تن دشمنی بود و جنگ

بخش ۱۰ - حکایت: شبی خفته بودم به عزم سفر

بخش ۱۱ - موعظه و تنبیه: خبر داری ای استخوانی قفس

بخش ۱۲ - حکایت در عالم طفولیت: ز عهد پدر یادم آید همی

بخش ۱۳ - حکایت: یکی برد با پادشاهی ستیز

بخش ۱۴ - حکایت: یکی مال مردم به تلبیس خورد

بخش ۱۵ - حکایت: همی یادم آید ز عهد صغر

بخش ۱۶ - حکایت مست خرمن سوز: یکی غله مرداد مه توده کرد

بخش ۱۷ - حکایت: یکی متفق بود بر منکری

بخش ۱۸ - حکایت زلیخا با یوسف (ع): زلیخا چو گشت از می عشق مست

بخش ۱۹ - مثل: پلیدی کند گربه بر جای پاک

بخش ۲۰ - حکایت سفر حبشه: غریب آمدم در سواد حبش

بخش ۲۱ - حکایت: یکی را به چوگان مه دامغان

بخش ۲۲ - حکایت: به صنعا درم طفلی اندر گذشت

 
sunny dark_mode