گنجور

باب نهم در توبه و راه صواب

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

سر آغاز

حکایت پیرمرد و تحسر او بر روزگار جوانی

حکایت

گفتار اندر غنیمت شمردن جوانی پیش از پیری

حکایت در معنی ادراک پیش از فوت

حکایت

حکایت در معنی بیداری از خواب غفلت

حکایت

حکایت عداوت در میان دو شخص

حکایت

موعظه و تنبیه

حکایت در عالم طفولیت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت مست خرمن سوز

حکایت

حکایت زلیخا با یوسف (ع)

مثل

حکایت سفر حبشه

حکایت

حکایت