گنجور

باب البوم و الغراب

 
نصرالله منشی
نصرالله منشی » کلیله و دمنه
 

بخش ۱ - باب بوف و زاغ

بخش ۲ - زاغان و بومان

بخش ۳

بخش ۴ - حکایت مرغان که می‌خواستند بوم را امیر خود کنند

بخش ۵ - خرگوشی که ادعای رسولی ماه کرد و پیلان

بخش ۶ - کبک انجیری، خرگوش و گربهٔ روزه‌دار

بخش ۷ - ادامهٔ حکایت مرغان که می‌خواستند بوم را امیر خود کنند

بخش ۸ - حکایت زاهد و گوسفند و طراران

بخش ۹

بخش ۱۰ - حکایت بازرگان و زن و دزد

بخش ۱۱

بخش ۱۲ - حکایت زاهد و دزد و دیو

بخش ۱۳ - حکایت درودگر و زن خیانتکارش

بخش ۱۴

بخش ۱۵ - حکایت موشی که به دعای زاهد مستجاب الدعوه به پیکر دختری درآمد

بخش ۱۶ - سرانجام بومان

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹