گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب بوزینه و باخه: رای گفت: شنودم داستان تصون از خداع دشمن و توقی از ...

بخش ۲: در جزیره‌ای بوزنگان بسیار بودند، و کارداناه نام ...

بخش ۳: چون غیبت باخه از خانه او دراز شد جفت او در اضطراب ...

بخش ۴: باخه گفت: من ترا برپشت بدان جزیره رسانم، که در وی ...

بخش ۵: گفت: بوزنگان را عادت است که چون بزیارت دوستی روند ...

بخش ۶ - حکایت شیر و روباه و خر: آورده‌اند که شیری را گر بر آمد و قوت او چنان ساقط ...

بخش ۷: باخه گفت: امروز اعتراف و انکار من یک مزاج دارد، و ...

sunny dark_mode