گنجور

حاشیه‌های محسن حیدرزاده جزی

محسن حیدرزاده جزی

دکترای زبان و ادبیات فارسی و دبیر ادبیات


محسن حیدرزاده جزی در ‫۶ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۴۱ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۸:

در بیت هفتم اشکال تایپی هست؛ باز از دل بنفشه صفت .... درست است .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۱ سال قبل، جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۵ دربارهٔ مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۷۴:

ظاهرا در مصراع سوم بباز درست است نه بباز

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۵۴ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۴۰:

مطلع غزل دو اشکال تایپی دارد لطفا اصلاح بفرمایید :

نه خط است این نمایان گشته از طرف بناگوشش
که شد گرد یتیمی سایه افکن بر در گوشش

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۵۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۲۴:

بیت پنجم این غزل در گنجور نیامده است لطفاً درج شود :
دل چو ذوق بیخودی دریافت خصم تن شود بر زمین ساکن نگردد طفل چون دامن شناخت

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۴:۰۲ دربارهٔ سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵:

مصراع سوم شاید چنین باشد :
و اکنون که برون شدی برستم ز عذاب

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۱۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۵:

قافیه بیت چهارم ماه است نه چاه.

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۵ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۰:

نه دوست عزیز به نان درست است یعنی کسی که گوهر ارزشمند خود را به نانی فروخته است که با ادامه شعر هم همخوانی دارد .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۴۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴:

مصرع اول رباعی باید این گونه نوشته شود :
ای آن که چو آفتاب فرد است ، بیا

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۹ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۰۵۷:

آزاد بلگرامی در خزانه عامره بیت ماقبل آخر این غزل را به زیبایی رمزگشایی کرده است ؛ظاهر بیت به خاطر تناسب ماه و هلال گمراه کننده است و خواننده را به یاد بدر می اندازد در صورتی که ماه تمام در این جا به معنی ماه قمری سی روزه است که اتمام آن ، نیازی به رؤیت هلال ندارد .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۵۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۹۵۴:

در مصرع دوم بیت ماقبل آخر کلمۀ شد افتاده است :
که شیرین شد دهان تیشۀ فرهاد از خونش

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۲۷ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۵:

در بیت سوم تختۀ مشق تماشا درست است .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۰۲ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۳۵:

در بیت مافبل آخر ، فرامش نگاه درست است . ( به صورت مخفف و بدون واو )

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۳۶۴:

در بیت دوم اشکال وزنی وجود دارد احتمالا به جای هرکجا با، هرجا درست است .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۴ سال قبل، دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۷ دربارهٔ نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه:

براد فعل دعایی از مصدر بردن است ؛ یعنی الهی ببرد

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۴ سال قبل، پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۳ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » سفریات » غزلیات » شمارهٔ ۲۱۷:

در بیت چهارم بهتر است برای پیشگیری از لغزش خواننده ، پایان مصرع دوم این گونه نوشته شود :
به رای رزین

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۴ سال قبل، پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۸ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۸۰:

در بیت چهارم زانک (زانکه ) درست است.

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۴ سال قبل، پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۹ دربارهٔ خواجوی کرمانی » دیوان اشعار » صنایع الکمال » حضریات » غزلیات » شمارهٔ ۵۰:

در بیت چهارم تیر غمزه درست است .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۸ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۰۰:

ترتیب ابیات غزل درست نیست ؛مطلع غزل در میانه آن آمده مصرع "تا به کی شیرازه از بال و پر عنقا کنم " حرف اضافه از از قلم افتاده است .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۴ سال و ۵ ماه قبل، پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۲ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۰۹:

در لغت نامه دهخدا ذیل پاره و بل ،بیت سوم این غزل به عنوان شاهد مثال آمده است با این شکل :
ما پادشاه پاره و رشوت نبوده ایم
بل پاره دوز خرقه ٔ دلهای پاره ایم
و پاره در این بیت به معنی رشوه است .

 

محسن حیدرزاده جزی در ‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۰ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۵۹:

ردیف مصرع نخست نوشته نشده است .

 

۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode