گنجور

 
نظام قاری

شماره ۱ - (قصیده آفاق وانفس): نیست پوشیده بر اهل خرد و استبصار - زانکه(الناس لباس) است کلام اخیار

شماره ۲ - جنگنامه موئینه و کتان: ز پرتو علم خلعت مغرق خور - سحر شد آستی و دامن جهان پرزر

شماره ۳ - آغاز داستان: بهار آمد و کتان بجنک مویئنه - کشید از سپه خویشتن تمام حشر

شماره ۴ - در آگاهی یافتن لشکر موئینه از محاصره کتان: وشق بکیش چو این قصه گفت گرمانه - زخشم بر تن وی موی گشت چون خنجر

شماره ۵ - در عرض دادن موئینه لشکر خود را: شه سمور بعرض سپه علامت را - علم نمود ز پر همای بر افسر

شماره ۶ - در میدان آمدن و حرب کردن: یکی ز لشکر موئینه تیغ تیز بکف - سنانش سوزن و انگشتوانه اش مغفر

شماره ۷ - در پشت دادن موئینه از محاربه کتان: در آن قتال دله صدر روی گردانید - بداد ابلق سنجاب پشت و کرد حذر

شماره ۸ - اسرار ابریشم: نرم دست گلی زصوف کیا - غنچه سان گشت در قبا پیدا

شماره ۹ - اوحدی فرماید: سر پیوند ما ندارد یار - چون توان شد ز وصل برخوردار

شماره ۱۰ - مولانا خواجو فرماید: وجه برات شام بر اختر نوشته اند - و اموال زنگ برشه خاور نوشته اند

شماره ۱۱ - و من نتایج افکاره: جامه چون درتوله است از قنطره - در کدینه گشت پاره یکسره

شماره ۱۲ - لاادری قائله: با هر که راز دوستی اظهار میکنم - خوابیده دشمنی است که بیدار میکنم

شماره ۱۳ - شیخ سعدی فرماید: بس بگردید و بگردد روزگار - دل بدنیا در نبندد هوشیار

شماره ۱۴ - سید حسن ترمدی گوید: سلام علی دار ام الکواعب - بتان سیه چشم مشکین ذوائب

شماره ۱۵ - مدیحه در تتبع حکیم سنائی: چکمه صوف و سقرلاطست شاه ملک تن - ای که میدانی چنین داری بروگوئی بزن

شماره ۱۶ - در تتبع قصیده خلاق المعانی کمال اسماعیل اصفهانی: خود رنگ پیش اطلس چون پیش گل شمرگل - تشریف حبر بحری دامان اوست ساحل

شماره ۱۷ - در تتبع ظهیر فاریابی: سپیده دم که شدم حله پوش حجله و سور - (ویلبسون) ثیابا شنیدم از لب حور

شماره ۱۸ - لغزی که در صفت میان بند گفته شده است: چیست آن جبس مختلف آثار - پنبه و ابریشمش شعار ودثار