گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: به نام خداوند خورشید و ماه

بخش ۲: چو لشکر بیامد به راه چرم

بخش ۳: درم داد و روزی‌دهان را بخواند

بخش ۴: باسپ عقاب اندر آورد پای

بخش ۵: بیاراست لشکر سپهدار طوس

بخش ۶: ز ترکان یکی بود بازور نام

بخش ۷: سپه برنشاند و بنه برنهاد

بخش ۸: فرستاده نزدیک پیران رسید

بخش ۹: خود و گیو و گودرز و چندی سران

بخش ۱۰: ازان پس چو آمد بخسرو خبر

بخش ۱۱: شبی داغ دل پر ز تیمار طوس

بخش ۱۲: چو شد روی گیتی چو دریای قیر

بخش ۱۳: چو خورشید بر گنبد لاژورد

بخش ۱۴: چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو

بخش ۱۵: دلیری کجا نام او اشکبوس

بخش ۱۶: بپوشید رستم سلیح نبرد

sunny dark_mode