گنجور

 
بلند اقبال
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «در شب غره ماه رمضانم دلبر» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ر» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
س
ل
م
ن

شمارهٔ ۱: قدم زد باز در برج حمل مهر جهان پیما

شمارهٔ ۲: سلطان چرخ دوش چوشد سوی خاورا

شمارهٔ ۳: دوش طبع من ملال از بس ز هجر یار داشت

شمارهٔ ۴: ای سیه زلف نگار از بس پریشان بینمت

شمارهٔ ۵: روز وشب پیدا ز چهر و طره دلدار شد

شمارهٔ ۶ - شکایت به میرزا تقی خان امیرکبیر: باز شد از فر فرودین جهان چون روی یار

شمارهٔ ۷: در شب غره ماه رمضانم دلبر

شمارهٔ ۸ - در شکایت از بهرام میرزا: بهرام میرزا شده تا حکمران به فارس

شمارهٔ ۹: تنم از روزه ماه رمضان شد چو هلال

شمارهٔ ۱۰: زمانه ای است که شادی به خلق گشته حرام

شمارهٔ ۱۱: سال پارم بود یاری ماهروی ومهربان

شمارهٔ ۱۲: نیست به جز ظلم کار صاحب دیوان