گنجور

 
بلند اقبال
 

شمارهٔ ۱: نیست غیر از علی کسی درکار - لیس فی الدار غیره دیار

شمارهٔ ۲ - در شرح احوال خود حضرت والا میرزا جعفر خان حقایق نگار رامخاطب کرده گوید: مگر که خان حقایق نگار یار شود - که کار من چونگارین رخ نگار شود

شمارهٔ ۳: پادشاه از حال اهل فارس تا کی غافل است - نه به ویرانی ملک فارس گویا مایل است