گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار

ذکر ابن محمد امام صادق(ع): آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل ...

ذکر اویس القرنی رضی الله عنه: آن قبلۀ تابعین، آن قدوۀ اربعین، آن آفتاب پنهان، ...

ذکر حسن بصری رحمة الله علیه: آن پرورده نبوت، آن خو کرده فتوت، آن کعبه عمل و ...

ذکر مالک دینار رحمة الله علیه: آن متمکن هدایت، آن متوکل ولایت، آن پیشوای راستین، ...

ذکر محمدبن واسع رحمة الله علیه: آن مقدم زهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف ...

ذکر حبیب عجمی رحمة الله علیه: آن ولی قبه غیرت، آن صفی پرده وحدت، آن صاحب یقین ...

ذکر ابوحازم مکی رحمة الله علیه: آن مخلص متقی، آن مقتدای مهتدی، آن شمع سابقان، آن ...

ذکر عتبة بن الغلام رحمة الله علیه: آن سوخته جمال، آن گم شده وصال، آن بحر وفا، آن کان ...

ذکر رابعه عدویه رحمة الله علیها: آن مخدره خدر خاص، آن مستورة ستر اخلاص، آن سوختة ...

ذکر فضیل عیاض رحمة الله علیه: آن مقدم تایبان، آن معظم نایبان، آن آفتاب ...

ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه: آن سلطان دنیا و دین، آن سیمرغ قاف یقین، آن گنج ...

ذکر بشر حافی رحمة الله علیه: آن مبارز میدان مجاهده، آن مجاهز ایوان مشاهده، آن ...

ذکر ذالنون مصری رحمة الله علیه: آن پیشوای اهل ملامت، آن شمع جمع قیامت، آن برهان ...

ذکر بایزید بسطامی رحمة الله علیه: آن خلیفه الهی، آن دعامه نامتناهی، آن سلطان ...

ذکر سفیان ثوری قدس الله روحه: آن تاج دین و دیانت، آن شمع زهد و هدایت، آن علما ...

ذکر شقیق بلخی رحمةالله علیه: آن متوکل ابرار، آن متصرف اسرار. آن رکن محترم، آن ...

ذکر امام ابوحنیفه رضی الله عنه: آن چراغ شرع و ملت، آن شمع دین و دولت، آن نعمان ...

ذکر امام شافعی رضی الله عنه: آن سلطان شریعت و طریقت، آن برهان محبت و حقیقت، آن ...

ذکر امام احمد حنبل قدس الله روحه: آن امام دین و سنت، آن مقتدای مذهب و ملت، آن جهان ...

ذکر داود طائی قدس الله روحه: آن شمع دانش و بینش، آن چراغ آفرینش، آن عامل ...

ذکر حارث محاسبی قدس الله روحه: آن سید اولیا، آن عمده اتقیا، آن محتشم معتبر، آن ...

ذکر ابوسلیمان دارائی قدس الله روحه: آن مجرد باطن و ظاهر، آن مسافر غایب و حاضر، آن در ...

ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه: آن واعظ اقران، آن حافظ اخوان، آن زاهد متمکن، آن ...

ذکر محمد اسلم الطوسی قدس الله روحه: آن قطب دین و دولت، آن شمع جمع سنت، آن زمین کرده ...

ذکر احمد حرب قدس الله روحه: آن متین مقام مکنت، آن امین و امام سنت، آن زاهد ...

ذکر حاتم اصم قدس الله روحه: آن زاهد زمانه، آن عابد یگانه، آن معرض دنیا، آن ...

ذکر سهل بن التستری قدس الله روحه العزیز: آن سیاح بیداء طریقت، آن غواص دریای حقیقت، آن شرف ...

ذکر معروف کرخی رحمةالله علیه: آن همدم نسیم وصال، آن محرم حریم جمال، آن مقتدای ...

ذکر سری سقطی قدس الله روحه: آن نفس کشته مجاهده، آن دل زنده مشاهده، آن سالک ...

ذکر فتح موصلی قدس الله روحه العزیز: آن عالم فرع و اصل، آن حاکم وصل و فصل، آن ستوده ...

ذکر احمد حواری قدس الله روحه: آن شیخ کبیر، آن امام خطیر آن زین زمان، آن رکن ...

ذکر احمد خضرویه قدس الله روحه العزیز: آن جوانمرد راه، آن پاکباز درگاه آن متصرف طریقت، ...

ذکر ابوتراب نخشبی قدس الله روحه: آن مبارز صف بلا، آن عارف صدق و صفا، آن مرد میدان ...

ذکر یحیی معاذ رازی قدس الله روحه العزیز: آن چشمه روضه رضا، آن نقطه کعبه رجا، آن ناطق ...

ذکر شاه شجاع کرمانی قدس الله روحه: آن تیز چشم بصیرت، آن شاه باز صورت و سیرت، آن صدیق ...

ذکر یوسف بن الحسین قدس الله روح العزیز: آن معتکف حضرت دایم، آن حجت ولایت ولایخافون لومة ...

ذکر ابوحفص حداد قدس الله روحه العزیز: آن قدوه رجال، آن نقطه کمال، آن عابد صادق، آن زاهد ...

ذکر حمدون قصار قدس الله روحه العزیز: آن یگانه قیامت آن نشانه ملامت آن پیر ارباب ذوق ...

ذکر منصور عمار قدس الله روحه العزیز: آن سابق راه معنی آن ناقد نقد تقوی آن نگین خاتم ...

ذکر جواب الانطاکی قدس الله روحه العزیز: آن امام صاحب صدر آن همام قدر آن مبارز جد و جهد آن ...

ذکر عبدالله خبیق قدس الله روحه العزیز: آن غواص دریاء دین و آن دریاء در یقین آن قطب مکنت ...

ذکر جنید بغدادی قدس الله روحه العزیز: آن شیخ علی الاطلاق آن قطب باستحقاق آن منبع اسرار ...

ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس الله روحه العزیز: آن شیخ الشیوخ طریقت آن اصل اصول به حقیقت آن شمع ...

ذکر ابوسعید خراز قدس الله روحه العزیز: آن پخته جهان قدس آن سوخته مقام انس آن قدوه طارم ...

ذکر ابوالحسین نوری قدس الله روحه العزیز: آن مجذوب وحدت آن مسلوب عزت آن قبله انوار آن نقطه ...

ذکر بوعثمان حیری قدس الله روحه العزیز: آن حاضر اسرار طریقت آن ناظر انوار حقیقت آن ادب ...

ذکر ابوعبدالله بن الجلاقدس الله روحه العزیز: آن سفینه بحر دیانت آن سکینه اهل متانت آن بدرقه ...

ذکر ابومحمد رویم قدس الله روحه العزیز: آن صفی پرده شناخت آن ولی قبه نواخت آن زنده ...

ذکر ابن عطا قدس الله روحه العزیز: آن قطب عالم روحانی آن معدن حکمت ربانی آن ساکن ...

ذکر ابراهیم رقی قدس الله روحه العزیز: آن قبله اتقیا آن قدره اصفیا آن در دام مرغ سابق آن ...

ذکر یوسف اسباط قدس الله روحه العزیز: آن مجاهد مردان مرد آن مبارز میدان درد آن خو کرده ...

ذکر ابویعقوب النهر جوری قدس الله روحه العزیز: آن مشرف رقم فضیلت آن مقرب حرم وسیلت آن منور جمال ...

ذکر سمنون محب قدس الله روحه العزیز: آن بی‌خوف همه حب آن بی‌عقل همه لب آن پروانه شمع ...

ذکر ابومحمد مرتعش قدس الله روحه العزیز: آن به جان سابق معنی آن بتن لایق تقوی آن سالک بساط ...

ذکر محمد فضل قدس الله روحه العزیز: آن متمکن به کرامات وحقایق و آن متعین باشارات و ...

ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس الله روحه العزیز: آن صادق کار دیده آن مخلص بارکشیده آن موحد یک رنگی ...

ذکر محمدبن علی الترمدی قدس الله روحه العزیز: آن سلیم سنت آن عظیم ملت آن مجتهد اولیاء آن متفرد ...

ذکر ابوالخیر اقطع قدس الله روحه العزیز: آن پیش روصف رجال و آن بدرقه راه کمال آن پیک بادیه ...

ذکر عبدالله تروغبدی قدس الله روحه العزیز: آن پاک باز ولایت آن شاه باز هدایت آن سالک بادیه ...

ذکر ابوبکر وراق قدس الله روحه العزیز: آن خزانه علم و حکمت آن یگانه حلم و عصمت آن شرف ...

ذکر عبدالله منازل قدس الله روحه العزیز: آن هدف تیر ملامت آن صدف در کرامت آن مجرد رجال آن ...

ذکر شیخ علی سهل اصفهانی قدس الله روحه العزیز: آن خواجه درویش آن حاضر بی‌خویش آن دانند غیوب آن ...

ذکر خیر نساج قدس الله روحه العزیز: آن مفتی هدایت آن مهدی ولایت آن حارس عقل و شرع آن ...

ذکر ابوحمزه خراسانی قدس الله روحه العزیز: آن شریف اقران آن لطیف اخوان آن متمکن طریقت آن ...

ذکر احمد مسروق قدس الله روحه العزیز: آن رکن روزگار آن قطب ابرار آن فرید دهر آن وحید ...

ذکر عبدالله مغربی قدس الله روحه العزیز: آن شیخ ملت آن قطب دولت آن زین اصحاب آن رکن ارباب ...

ذکر ابوعلی جوزجانی قدس الله روحه العزیز: آن عمده اولیاء آن زبده اصفیاء آن مقبول بامانت آن ...

ذکر ابوبکر کتانی قدس الله روحه العزیز: آن صاحب مقام استقامت آن عالی همت امامت آن شمع ...

ذکر شیخ ابوعبدالله محمدبن الخفیف قدس الله روحه العزیز: آن مقرب احدیت آن مقدس صمدیت آن برکشیده درگاه آن ...

ذکر ابومحمد جریری قدس الله روح العزیز: آن ولی قبه ولایت آن صفی کعبه هدایت آن متمکن عاشق ...

ذکر حسین منصور حلاج قدس الله روحه العزیز: آن قتیل فی الله فی سبیل الله آن شیر بیشه تحقیق ...

ذکر ابراهیم خواص رحمةالله علیه: ذکر متأخران از مشایخ کبار رحمته الله علیهم اجمعین

ذکر شیخ ممشاد دینوری رحمةالله علیه: آن ستوده رجال آن ربوده جلال آن صاحب دولت زمانه ...

ذکر شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله علیه: آن غرق بحر دولت آن برق ابر عزت آن گردن شکن مدعیان ...

ذکر ابونصر سراج رحمةالله علیه: آن عالم عارف آن حاکم خایف آن امین زمره کبرا آن ...

ذکر شیخ ابوالعباس قصاب رحمةالله علیه: آن گستاخ درگاه آن مقبول الله آن کامل معرفت آن ...

ذکر شیخ ابوعلی دقاق رحمةالله علیه: آن استاد علم و بیان آن بنیاد کشف و عیان آن گمشده ...

ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی: آن بحر اندوه آن راسختر از کوه آن آفتاب الهی آن ...

ذکر شیخ ابراهیم شبانی: آن سلطان اهل تصوف آن برهان بی‌تکلیف آن امام زمانه ...

ذکر ابوبکر صیدلانی رحمةالله علیه: آن فلک عبادت آن خورشید سعادت آن چشمه رضا آن نقطه ...

ذکر شیخ ابوحمزۀ بغدادی رحمةالله علیه: آن سالک طریق تجرید آن سایر سبیل توحید آن ساکن ...

ذکر شیخ ابوعمر و نجید رحمةالله علیه: آن عامل جد وجهد آن کامل نذر و عهد آن فرد فردانیت ...

ذکر شیخ ابوالحسن الصایغ رحمةالله علیه: آن مشرف خواطر و اسرار آن مقبل اکابر و ابرار آن ...

ذکر شیخ ابوبکر واسطی رحمةالله علیه: آن معظم مسند و آیت آن موحد مقصد عنایت آن خضر کنز ...

ذکر شیخ ابوعلی ثقفی رحمةالله علیه: آن پرورده اسرار آن خوکرده انوار آن مفتی تقوی آن ...

ذکر شیخ جعفر خلدی رحمةالله علیه: آن صاحب همت آن ثابت امت آن کوه حلم آن بهر علم آن ...

ذکر شیخ علی رودباری رحمةالله علیه: آن رنج کشیده مجاهده آن گنج گزیده مشاهده آن بحر ...

ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه: آن عالم ربانی آن حاکم حکم روحانی آن قدوه قافله ...

ذکر شیخ ابو اسحق شهریار کازرونی: آن متقی مشهور آن منتهی مذکور آن شیخ عالم اخلاص آن ...

ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه: آن قبله امامت آن کعبه کرامت آن مجتهد طریقت آن ...

ذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه: آن ادب خورده ریاضت آن پرورده عنایت آن بیننده ...

ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله: آن دانای عشق و معرفت آن دریای شوق ومکرمت آن پخته ...

ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه: آن محتشم روزگار آن محترم اخیار آن کعبه مروت آن ...

ذکر شیخ ابوسعید ابوالخیر: آن فانی مطلق آن باقی برحق آن محبوب الهی آن معشوق ...

ذکر شیخ ابوالفضل حسن: آن حامل امانت آن عامل دیانت آن عزیز بی‌زلل آن ...

ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه: آن حجت اهل معاملت آن برهان ارباب مشاهدت آن امام ...

 
sunny dark_mode