گنجور

 
عطار نیشابوری
عطار » منطق‌الطیر
 

فی التوحید باری تعالی جل و علا

در نعت رسول

فی فضائل خلفا

در تعصب گوید

آغاز کتاب

حکایت سیمرغ

حکایت بلبل

حکایت طوطی

حکایت طاووس

حکایت بط

داستان کبک

داستان همای

حکایت باز

حکایت بوتیمار

حکایت کوف

حکایت صعوه

پرسش مرغان

جواب هدهد

عزم راه کردن مرغان

عذر آوردن مرغان

بیان وادی طلب

بیان وادی عشق

بیان وادی معرفت

بیان وادی استغنا

بیان وادی توحید

بیان وادی حیرت

بیان وادی فقر

سی مرغ در پیشگاه سیمرغ

فی وصف حاله