گنجور

 
عطار

حکایت طاووس: بعد از آن طاوس آمد زرنگار

قصه رانده شدن آدم از بهشت: کرد شاگردی سؤال از اوستاد

 
sunny dark_mode