گنجور

 
عطار

فی‌فضیلة امیرالمؤمنین ابوبکر رضی الله عنه: خواجهٔ اول که اول یار اوست

فی فضیلة امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه: خواجهٔ شرع آفتاب جمع دین

فی فضیلة امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه: خواجهٔ سنت که نور مطلق است

فی فضیلةامیرالمؤمنین علی رضی الله عنه: خواجهٔ حق پیشوای راستین

sunny dark_mode