گنجور

 
عطار

داستان همای: پیش جمع آمد همای سایه بخش

احوال سلطان محمود در آن جهان: پاک رایی بود بر راه صواب

 
sunny dark_mode