گنجور

 
عطار

حکایت بلبل: بلبل شیدا درآمد مست مست

حکایت درویشی که عاشق دختر پادشاه شد: شهریاری دختری چون ماه داشت

 
sunny dark_mode