گنجور

 
عطار

داستان کبک: کبک بس خرم خرامان در رسید

حکایت سلیمان و نگین انگشتری او: هیچ گوهر را نبود آن سروری

 
sunny dark_mode