گنجور

 
عطار

حکایت بط: بط به صد پاکی برون آمد ز آب

عقیده دیوانه‌ای درباره دو عالم: کرد از دیوانه‌ای مردی سؤال

 
sunny dark_mode