گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۳

 

بس دست دعا بر آسمان بودتا پای برآمدت به سنگی
ای گرگ نگفتمت که روزیناگه به سر افتدت پلنگی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۹

 

خرم تن آنکه نام نیکشماند پس مرگ جاودانی
اینست جزای سنت نیکور عادت بد نهی تو دانی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۲۲

 

یاران کجاوه، غم ندارنداز منقطعان کاروانی
ای ماه محفه سر فرود آرتا حال پیادگان بدانی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱ - در پند و اخلاق

 

ای چشم و چراغ اهل بینشمقصود وجود آفرینش
صاحب دل لاینام قلبیمهمان أبیت عند ربی
در وصف تو لانبی بعدیخود وصف تو و زبان سعدی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۵

 

دشنام تو سر به سر شنیدمامکان مقاومت ندیدم
با مثل تو کرده به مداراتا وقت بود جواب ما را
آن روز که از عمل بیفتیبا گوش تو آید آنچه گفتی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۶

 

دانی چه بود کمال انسانبا دشمن و دوست لطف و احسان
غمخواری دوستان خدا رادلداری دشمنان مدارا


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۳۵

 

سلطان باید که خیر درویشخواهد، نه مراد خاطر خویش
تا او به مراد خود شتابددرویش مراد خود بیابد


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

سعدی » مواعظ » مفردات » بیت ۷۶

 

ای گرگ نگفتمت که روزیبیچاره شوی به دست یوزی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی