گنجور

شعرهای امیرخسرو دهلوی با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» - صفحهٔ ۳

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۵۲

 

خونابه می‌خورم ز غم و گریه می کنم

آری شراب گوهر هرکس برون دهد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۷۸

 

باز آی تا به بوسه فشانم به پای تو

کز عشق پای بوس تو جانم به لب رسید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۸۰

 

بالا کشید زلف و دلم کی به من رسد

کو را به بام برد و ز ته نردبان کشید


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۸۱

 

ای همرهان که اگه از آن رفتهٔ منید

گمره شدم برید برن را هم افگنید

ای طالبان وصل ز مادور کز فراق

ما چاک سینه‌ایم و شما چاک دامنید

ای طالبان عشق یکی دیدنش روید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۸۹

 

ای باد صبح‌دم خبر آشنا بیار

بوی نهفته زان صنم دلربا بیار

ما تا که یابم از دل گم گشته آگهی

یک تار مو ازآن سر زلف دو تا بیار


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۹۰

 

چون در شکار برسرآهو گذر کنی

چشمت بست دست به تیر و کمان مبر


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۳۹۹

 

از ما چه احتراز نمودی که در جهان

هرگز نکرد شمع ز پروانه احتراز


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۰۰

 

تن پیر گشت و آرزوی دل جوان هنوز

دل خون شد و حدیث بتان برزبان هنوز

عالم تمام پر ز شهیدان کشته گشت

ترک مرا خدنگ بلا در کمان هنوز


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۰۶

 

گویم ببخش جان من او گویدم که نه

جان بخش من بس است همان گفتن نه اش

چون گل زرشک جامه درانم که تاچراست

در گرد کوی گشتن باد سحر گهش


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۲۳

 

ابری خوشست و وقت خوش است و هوای خوش

ساقی مست داده به مستان صلای خوش

باران خوش رسید و حریفان عیش را

گشت آشنای جان و زهی آشنای خوش

بی روی خوب دل نبود خوش به هیچ جا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۳۰

 

چندین شبم گذشت به کنج خراب خویش

نوری ندادیم شبی از ماههتاب خویش

رویی چنان مپوش زعشاق کاهل دل

از تشنگان دریغ ندارند آب خویش

گر نه کباب کردن دلها شدش حلال

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۵۵

 

دی باد صبح بوی تو آورد سوی من

امروز دل به سوی تو برباد داده‌ام

گفتی دل شکسته بنه بر دو زلف من

من خود شکسته وار بر این دل نهاده‌ام


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۵۶

 

دی باد صبح بوی تو آور رسوی من

امروز دل به سوی تو بر باد داده‌ام

گفتی دل شکسته بنه بر دو زلف من

من خورد شکسته وار بر این دل نهاده‌ام


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۷۸

 

ذوق خرد نجویم کز غمکشان عشقم

فضل عرب ندانم کز روستای غورم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۷۹

 

ذوق خرد نجویم کز غمکشان عشقم

فضل عرب ندانم کز روستای غورم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۸۷

 

بریاد قامتت چو بگیریم عجب مدار

کز گل هزار سرو سر افراز بر کشم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۸۸

 

بریاد قامتت چو بگیریم عجب مدار

کز گل هزار سر و سرافراز زبر کشم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۹۵

 

نی پای آنکه از سر کویت سفر کنم

نه دست آنکه دست به زلف تو در کنم

ذوق جفا و جور تو بر من حرام باد

گر من به جز وفای تو کاری دگر کنم

چشمت به خواب ناز و مرا قصهٔ دراز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۴۹۶

 

نی پای آنکه از سرکویت سفر کنم

نه دست آنکه دست به زلف تو در کنم

ذوق جفا وجور تو برمن حرام باد

گر من به جز وفای تو کاری دگر کنم

چشمت بخواب ناز و مرا قصهٔ دراز

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۰۴

 

گر خود سخن ز زهره و از ماد بشنوم

نبود چنان کزان بت دلخواه بشنوم

بی‌خوابیم بکشت وه از من که هر شبی

بنشینم و فسانهٔ آن ماه بشنوم

آواز ارغنون ندهد ذوقم آن‌چنان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] … [صفحهٔ آخر]