گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۶۷ - در مدح مجدالدین ابوالحسن عمرانی

 

طبعم به عرضه کردن دریا و کان رسیدنطقم به تحفه دادن کون و مکان رسید
هم وهم من به مقصد خرد و بزرگ تاختهم گام من به معبد پیر و جوان رسید
این دود عود شکر که جانست مجمرشبدرید آسمانه و بر آسمان رسید
انده بمرد و مفسدت او ز دل گذشتشادی بزاد و منفعت او به جان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۶

 

دوشم فغان و ناله به هفت آسمان رسیددو دم به دل برآمد و آتش به جان رسید
بر تن شنیده‌ای چه رسید از فراق جان؟از درد دوری تو دلم را همان رسید
هرگز جفا نبرده و دوری ندیده‌امبر من جفا و جور تو نامهربان رسید
انصاف من بده: که کجا گویم این سخن؟کز یار برگزیده به یاران زیان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در مدح بلقیس زمان بریخان خانم صبیهٔ شاه طهماسب صفوی

 

دی قاصدی به کلبهٔ این ناتوان رسیدکز مقدمش هزار بشارت به جان رسید
از مژده‌ای که فهم شد از دلنوازیشدل را نوید خرمی جاودان رسید
گردی که سرمهٔ‌وش زرهٔ خود به من رساندآسایشی به دیدهٔ بی‌خواب از آن رسید
عطری که چون عنبر بر اطراف من فشانداز جنبش نسیم بهر بوستان رسید
شهدی که از عبارت شیرین به دل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

محتشم کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۸۰ - وقال ایضاً یمدحه

 

این خرّمی نگرکه مرا ناگهان رسید
وین مملکت نگرکه بمن رایگان رسید
بختم بخواب نیز نیارست دید هم
کاری چنین شگرف که او را عیان رسید
عمری بمانده بنده درین آزو آرزو
تاچون توان بدرگه شاه جهان رسید
ناگه خبرشنیدم ویارب چه خوش خبر
کاینک رکاب شاه سوی اصفهان رسید
خورشیدخاندان،شرف الملک والملوک
کش زاسمان لقب،شه صاحبقران رسید
آن شاه نوجوان که به تأیید بخت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل