گنجور

 
قاسم انوار
 

موسی بکوه طور بنور عیان رسید

توفیق وصل یار عنان در عنان رسید

شادند اهل عالم و هنگام شادیست

کاندر زمانه مهدی آخر زمان رسید

آسوده ایم و خاطر ما شاد و خرمست

چون فیض فضل یار جهان در جهان رسید

سر خداست آدم و ابلیس کور بود

هر سر که سر بدید بگنج نهان رسید

سری که کاینات بجان طالب ویند

منت خدا را که بما رایگان رسید

ما ناگهان بکوی خرابات سر زدیم

چون جذب یار بر دل ما ناگهان رسید

بشنید هر که گوش و دلی داشت، قاسمی

گلبانگ وصل او، که بکون و مکان رسید