گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

از چاشنی دم سحر خیز

سحری دگر از سخن برانگیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

ساقی می‌ِ ناب در قدح ریز

آبی بزن آتشی برانگیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

از صحبت پادشه بپرهیز

چون پنبهٔ خشک از آتش تیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

 

کای باد صبا به صبح برخیز

در دامن زلف لیلی آویز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

 

گر خشم تو آتشی زند تیز

آبی ز سرشک من بر او ریز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانهٔ کعبه

 

کآن شحنهٔ جان‌ستان خونریز

آبی تند است و آتشی تیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

 

با دولتیان نشین و برخیز

زین بخت گریز پای بگریز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

 

مجنون به جواب آن شکرریز

بگشاد لب طبرزد انگیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۹ - در احوال لیلی

 

سیرابی سبزه‌های نوخیز

از لؤلؤ تر زمردانگیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیلهٔ لیلی

 

زوبین بلا سیاست‌انگیز

سر چون سر موی دیلمان تیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

زان چیره‌زبان رحمت‌انگیز

بخشایش کرد و گفت برخیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

بر حجلهٔ آن بت دلاویز

کردند به تنگها شکرریز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

 

در گردنم آر دست و برخیز

آبی ز سرشک بر رخم ریز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

 

در کاسه‌ش نیست جز جگر چیز

وز پهلوی تست آن جگر نیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

گه عشق دلم دهد که برخیز

زین زاغ و زغن چو کبک بگریز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

 

آن وحش‌نشین وحشت‌آمیز

بر یاد که می‌کند زبان تیز؟

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

 

خوانی غزلی دو رامش‌انگیز

بازار گذشته را کنی تیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

چون وقت بهی در آن تب تیز

پرهیز شکن شکست پرهیز

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروان‌شاه

 

از صحبت آن کسی بپرهیز

کو باشد گاه نرم و گه تیز

نظامی
 
 
۱
۲
۳
۵
sunny dark_mode